RGPD

INTRODUCCIÓ

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals y a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual el deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades; en endavant, RGPD, estableix, entre altres disposicions, els requisits documentals necessaris per poder complir amb el RGPD i poder ser capaç de demostrar aquest compliment.

Entre la documentació mínima de que ha de disposar l’entitat es troba:

  • El Registre d’Activitats de Tractament, com a responsable del tractament o com a encarregat, si és el cas.

L’Ajuntament del Catllar com a responsable de tractament i amb la finalitat de garantir el compliment dels principis del RGPD 2016/679 UE, defineix en el present document l’organització dels tractaments de dades i proporciona les evidències de compliment. Qualsevol activitat desarrollada per l’ Ajuntament en la que hi siguin presents dades personals constitueix un tractament de dades personals, tant de forma manual o automatitzada, parcial o totalment. 

DADES DE CONTACTE

Responsable de Tractament

Raó social:                    AJUNTAMENT DEL CATLLAR

CIF:                                P4304400G

Direcció:                       PLAÇA DE LA VILA Nº 1

43764 EL CATLLAR – TARRAGONA

Representant del Responsable del Tratamiento

Persona de contacte:    JOAN MORLÀ MENSA

Telèfon:                         977653101

E-mail:                          alcaldia@elcatllar.cat

Coordinador/DPO:

  • Tipus: Delegat de Protecció de Dades
  • Nom i cognoms: Jordi Altés Martí
  • Direcció de contacte: Plaça de la Vila, 1 43764 El Catllar
  • E-mail de contacte: dpd@elcatllar.cat

 

REGISTRE D’ ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS    
 
FinalitatsDeixar constància pel seu control de l’ entrada i sortida de documents que es produeixen a l’Ajuntament. Identificació de les persones remitents o destinatàries. Control de còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes en cada procediment. Seguiment de les actuacions.
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació pel tractament és una obligació legal continguda a la següent normativa: Art. 38.1 llei 30/1992; Art. 16 llei 39/2015; art 41 llei 26/2010 y Art. 151 RD 2568/1986 • interès legítim, • Consentiment de l’ interessat o del seu representant legal

 

Categories d’interessatsRemitents i destinataris
Categories de dades personalsNIF/DNI; nom i cognoms; direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu e.; Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
DestinatarisCessió a altres Administracions amb competència en la matèria per tràmits i gestions administratives.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per la legislació aplicable determinada per la classe de procediment que faci referència el document que es diligencia en el Registre. Qualsevol altre normativa d’obligat compliment pel responsable del tractament. La conservació del Registre és permanent.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigida definit per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.

 

 

SERVEIS TÈCNICS 
  
FinalitatsRegistre i control de les llicències d’activitat, permisos d’obres i expedients que requereixin llicència. Elaboració d’informes de caràcter tècnic i gestió de qüestions derivades.

 

Base jurídicaLa base jurídica de legitimació per al tractament és el compliment d’una obligació legal
Categories d’interessatsRepresentant legal; Sol·licitants; Beneficiaris
Categories de dades personalsNIF/DNI; nom i cognoms; direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu e.; Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per les taules d’ avaluació documental segons la CNAATD i la normativa específica aplicable. Qualsevol altra normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigida definit per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.

 

GESTIÓ CONSISTORIAL 
  
FinalitatsRelacions institucionals i de comunicació per a l’exercici de les competències i funcions pròpies de l’Ajuntament. Agenda institucional. Correu electrònic.
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació per al tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Categories d’interessatsRepresentant legal; Persones de contacte.
Categories de dades personalsNIF/DNI; nom i cognoms; direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu e.; Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Altres organismes de l’administració pública; Departament de Governació Generalitat de Catalunya.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióLes dades es conservaran mentre es mantingui la condició representativa o bé mentre no se sol·liciti la seva supressió.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigida definit per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.

 

ACTES DEL PLE MUNICIPAL 
  
FinalitatsRegistre de les actes dels Plens municipals. Elaboració, gestió, consulta i conservació de les actes dels òrgans municipals, decrets i altra documentació
Base jurídicaLa base de legitimació pel tractament és la llei 40/2015 d’ 1 de octubre, de règim jurídic del sector públic
Categories d’interessatsEmpleats; Càrrecs públics
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms ; Direcció; Telèfon; Direcció de correu electrònic.
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Altres organismes de l’administració pública; Administració pública amb competència en la matèria
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióConservació permanent
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

GESTIÓ D’ INTERESSATS EN PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS. QUEIXES I CONSULTES. 
  
FinalitatsIdentificació de persones interessades en procediments administratius. Seguiment de les actuacions. Comunicació d’ actuacions i notificacions de resolucions. Registre i tramitació de les queixes i suggeriments presentades en relació a les actuacions de l’ Ajuntament d’ acord amb el previst per la llei 39/2015 i 40/2015. Seguiment administratiu i actuacions de resolució.
Base jurídicaAquest tractament pot contenir dades relatives a infraccions i sancions administratives. La base jurídica de legitimació pel tractament és en compliment d’ una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Categories d’interessatsInteressats o el seu  Representant legal
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic; Característiques personals; Acadèmics/Professionals; Detalls de feina; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances
DestinatarisAltres organismes de l’Administració pública
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEl termini de conservació de les dades ve determinat per la classe de procediment i per les obligacions legals que d’ ells es deriven. Qualsevol altra normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament..
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

PATRIMONI DE CÀRRECS ELECTES 
  
FinalitatsGestió del registre d interessos sobre els béns patrimonials de l’ alcalde i regidors de l’ Ajuntament al principi i al final de la legislatura. Gestió de les declaracions d’ incompatibilitats i activitats. Informació pública
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació per al tractament és el compliment d’una obligació legal.
Categories d’interessatsCàrrecs públics
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic; Circumstàncies socials; Informació comercial; Dades bancàries; Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’ assegurances.
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Administració tributària; Bancs/Caixes d’estalvis i Caixes rurals; Publicitat en els termes establerts per les normes reguladores del registre així com per la Llei de  Transparència.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per les taules d’ avaluació documental segons la CNAATD i normativa aplicable específica. Qualsevol altre normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

COL·LEGIS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
  
FinalitatsGestió del procés d’ admissió. Gestió de la matrícula. Control i manteniment de les dades dels usuaris. Gestió dels cobraments derivats de la prestació del servei. Gestió de les sol·licituds de subvencions.
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació per a realitzar el tractament està basada en el consentiment prestat per l’ interessat o pels seus representants legals.
Categories d’interessatsEmpleats; Estudiants; Pares o tutors
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Imatge/Veu; Direcció de correu electrònic; Característiques personals; Circumstàncies socials; Dades bancàries; Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’ assegurances .
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Registres públics; Administració tributària; Bancs/Caixes d’ estalvis i Caixes rurals; Departament d’Ensenyament de la Generalitat. No estan previstes altres cessions tret d’ obligació legal
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls Terminis de supressió son els previstos en les taules d’ avaluació documental aprovades per la comissió nacional d’ accés i avaluació documental i segons la normativa específica aplicable. Qualsevol altre normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

PADRÓ D’ HABITANTS 
  
FinalitatsIdentificació dels habitants del municipi. Gestió i control dels moviments de població del municipi. Acreditació de residència en el municipi i del domicili. Procediments administratius com notificacions, certificacions i atenció ciutadana. Finalitats històriques, estadístiques i científiques. Altres Finalitats que puguin derivar-se de la Llei de bases de Règim local i altre normativa reguladora del padró.
Base jurídicaLa base de legitimació pel tractament de les dades està basada en una obligació legal
Categories d’interessatsPersones residents
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic; Característiques personals; Circumstàncies socials; Acadèmiques/Professionals.
DestinatarisAltres organismes de l’administració pública; Forces i cossos de seguretat; Institut Nacional d’Estadística. Oficina del Cens Electoral.  Òrgans de l’ Estat i de la CC.AA. Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l’article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament.

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressió 
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

  
UNIONS CIVILS 
FinalitatsGestió de les sol·licituds de certificats
Base jurídicaObligació legal; Interès públic; Interès legítim; Consentiment de l’ interessat.
Categories d’interessatsInteressat, ciutadans i residents
Categories de dades personalsDades identificatives i personals.
DestinatarisNo s’ estableixen cessions de dades, excepte en els casos previstos legalment i en els casos en que es compte amb el consentiment dels propis interessats.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats o qualsevol altre normativa d’obligat compliment pel responsable del tractament. No obstant, podran conservar-se por més temps amb finalitats històriques i estadístiques.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA 
  
FinalitatsIdentificació dels obligats tributaris o d’ altres persones deutores de l’ Ajuntament. Gestió dels impostos i d’ altres ingressos de dret públic. Realització de cobraments. Acreditació dels ingressos.
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació pel tractament és el compliment d’ una missió realitzada en interès públic o en l’ exercici de poders púbics conferits al responsable.
Categories d’interessatsContribuents: Subjectes passius de tributs i altres ingressos. Persones que abonen imports.
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;  Informació comercial; Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’ assegurances.
DestinatarisAdministració tributària; Bancs/Caixes d’ estalvis i Caixes rurals; En atenció a la llei 58/2003 Llei General Tributària, art. 95.

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per les taules d’ avaluació documental segons la CNAATD i la normativa específica aplicable. Qualsevol altra normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

 

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT 
  
FinalitatsGestió econòmica de l’ Ajuntament. Realització dels processos habituals d’ administració i gestió comptable y financer del pressupost. Control del gasto. Registro de factures de proveïdors
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació pel tractament és en compliment d’ obligacions legals derivades d’ una relació negocial i/o contractual.
Categories d’interessatsProveïdors
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;  Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances
DestinatarisOrganismes de la Seguretat Social; Administració tributària; Bancs/Caixes d’estalvi  i Caixes rurals; Agència Tributària (art. 93 LGT) i Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats ja que les dades s’ han de conservar mentre estigui vigent la relació comercial, segons l’article 66 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributaria. Qualsevols altra normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament. S’ apliquen les taules d’avaluació documental aprovades pel CNAATD. (Comissió Nacional d’ Accés Avaluació i Tria Documental)

 

Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

CENS D’ ANIMALS DE COMPANYIA I  POTENCIALMENT PERILLOSOS 
  
FinalitatsRegistre, gestió i control del cens de propietaris d’ animals de companyia. Gestió de les sol·licituds de llicències, inscripcions i control sanitari. Seguretat i sancions d’ animals perillosos.
Base jurídica 
Categories d’interessatsRepresentant legal; Propietaris i arrendataris; Sol·licitants; titular de l’ animal.

 

Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;  Dades bancàries; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances; Dades de l’assegurança.

 

DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Registres públics; Administració tributària; Altres organismes de l’ administració pública; Bancs/Caixes d’estalvi i Caixes rurals; Administració pública amb competència en la matèria; Departament de Medi Ambient i Habitatge. No estan previstes altres cessions excepte en cas d’obligació legal.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls expedients d’ inscripció al cens municipal d’ animals de companyia es destruiran als 4 anys d’ acord amb el codi d’ avaluació documental 862 (TAATD). El cens es conservarà permanentment.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigida definit per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

REGISTRE D’ ENTITATS 
  
FinalitatsRegistre de les entitats i associacions del municipi a efectes d’ informació, comunicació, col·laboració i foment de l’ associacionisme i de la participació ciutadana pel coneixement general de la seva existència i activitat.
Base jurídicaEn aquest tractament es recullen dades del secretari, tresorer i president de l’ entitat. La base jurídica de legitimació pel tractament és en compliment d’una missió d’interès públic.
Categories d’interessatsClients i usuaris; Interessats.
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;   Transaccions de béns i serveis; Altres dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
DestinatarisEl nom del representant de l’ entitat pot publicar-se a la pàgina web de l’ Ajuntament i a la seu electrònica

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEn aquest tractament es recullen dades del secretari, tresorer i president de l’ entitat. La base jurídica de legitimació pel tractament és en compliment d’una missió d’ interès públic.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

GESTIÓ DE PERSONAL. GESTIÓ DE NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL 
  
FinalitatsGestió del personal, oposicions I concursos interns. Seguiment de l’activitat laboral, control horari. Formació. Aprovació de permisos llicències i bestretes. Gestió i resolució d’incidències. Gestió de la nòmina i pagament de les retribucions econòmiques pel treball.  Gestió de personal en pràctiques. Gestió de personal en Col·laboració social.

 

Base jurídicaLa base jurídica de legitimació per la realització del tractament és el compliment d’obligacions legals, així com les obligacions derivades d’una relació contractual i/ò negocial.
Categories d’interessatsEmpleats; personal en pràctiques, personal en col·laboració social.

 

Categories de dades personalsNIF/DNI; N.º SS/Mútua; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Imatge/Veu; Direcció de correu electrònic; Característiques personals; Circumstàncies socials; Acadèmiques/Professionals; Detalls de feina; Dades bancàries.

 

DestinatarisOrganismes de la Seguridad Social; Organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Administració tributària; Altres  organismes de l’administració pública; Bancs/Caixes d’estalvi i Caixes rurals; Entitats asseguradores; Administració pública amb competència en la matèria; Persones que accedeixen a la informació en aplicació del principi de la publicitat activa en el marc de la llei de la Transparència.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEls previstos per la legislació laboral respecte la prescripció de responsabilitats en matèria de nòmines i Seguretat Social. La resta de les dades es conservaran permanentment.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigida definit per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.

 

BORSA DE TREBALL 
  
FinalitatsRecepció de Currículum de candidats/tes a la borsa de treball de l’Ajuntament. Organització de processos de selecció de personal. Avaluació dels/les candidates. Informació sobre las convocatòries i resultats

 

Base jurídicaLa base jurídica de legitimació pel tractament és el consentiment prestat per la persona interessada. També constitueix base jurídica de legitimació l’interès públic segons el títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Reial Decret 128/2018 de 16 de març pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Categories d’interessatsCandidats/tes
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;   Característiques personals; Acadèmics/Professionals; Detalls de feina.

 

DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; a la seu electrònica es publica en aplicació del principi de la transparència per la seva pública consulta, llistat d’admesos, d’ exclosos i el resultat de les probes.

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióTotes les dades que figuren en l’acta definitiva del tribunal qualificador i als edictes i acords dels òrgans col·legiats es conservaran  permanentment. La resta s’eliminaran quan la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal sigui ferm.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.

 

GESTIÓ DELS DRETS FUNERARIS 
  
FinalitatsRegistre de dades per l’administració i gestió del Cementiri Municipal. Registre de persones titulars de drets funeraris. Identificació de titulars a efectes de manteniment i gestió dels drets
Base jurídicaLa base jurídica de legitimació pel tractament és en compliment d’ una obligació legal.
Categories d’interessatsRepresentant legal; Propietaris i arrendataris; Contribuents i subjectes obligats.
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;   Dades bancaris.
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Administració tributària; No estan previstes altres cessions excepte obligació legal.

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióLos dades s’eliminaran en els terminis previstos en les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, així com a la normativa específica aplicable. S’apliquen les taules amb els codis 426, 427, 434, 435, 436, 437, 438, 431
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

PROPIETARIS D’ARMES DE QUARTA CATEGORIA 
  
FinalitatsTractament de les dades necessàries per la tramitació i gestió de les sol·licituds dels permisos d’armes de competència municipal. Seguiment del procediment administratiu.
Base jurídicaPer aquest tractament també es recullen còpia del padró municipal i còpia de la factura de la compra de l’arma. La base jurídica de legitimació per al tractament és el compliment d’una obligació legal.
Categories d’interessatsSol·licitants
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; signatura electrònica.

 

DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Administració tributària; Bancs/Caixes d’estalvi i Caixes rurals; Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil. Reial Decret 137/1993 de 29 de gener.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióAquest registre te caràcter permanent.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

TARGETES D’APARCAMENT. MOBILITAT REDUIDA. 
  
FinalitatsRegistre de les sol·licituds de targetes d’ aparcament de les zones reservades a discapacitats. Gestió de les altes, baixes i modificacions de les targetes. Seguiment del procediment administratiu.
Base jurídicaEls previstos per les taules d’avaluació documental segons la CNAATD i la normativa específica aplicable. Qualsevol altra normativa d’obligat compliment per al responsable del tractament..

 

Categories d’interessatsRepresentant legal; Sol·licitants; Beneficiaris.
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic;   Característiques personals
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Altres organismes de l’administració pública; Departament de Benestar y Família de la Generalitat de Catalunya.

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióLa base jurídica de legitimació pel tractament és en compliment d’una obligació legal. Llei 13/2014 de 30 d’octubre sobre accessibilitat. Llei de Serveis Socials. Decret 97/2002 de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures dirigides a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic.
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 
  
FinalitatsSubvencions per la pràctica d’esport i gestió de les targetes de la EMT.
Base jurídicaConsentiment de l’interessat o del seu representant; Obligació legal; Interès legítim.
Categories d’interessatsBeneficiaris; Interessats.
Categories de dades personalsNIF/DNI; Nom i cognoms; Direcció; Telèfon; Signatura; Direcció de correu electrònic
DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Altres organismes de la administració pública.
Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióLes previstes per la legislació fiscal respecte la prescripció de responsabilitats o qualsevol altra normativa d’obligat compliment pel responsable del tractament
Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

VIDEOVIGILÀNCIA 
  
FinalitatsGarantir la seguretat de persones, béns,  instal·lacions municipals vídeo-vigilades.

 

Base jurídicaLa base jurídica de legitimació és l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament.
Categories d’interessatsPersones que accedeixen a les instal·lacions municipals vídeo-vigilades.

 

Categories de dades personalsImatge/Veu.

 

DestinatarisOrganitzacions o persones relacionades directament amb el responsable del tractament; Forces i cossos de seguretat; No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

 

Transferències internacionalsNo estan previstes
Terminis de supressióEl responsable del tractament eliminarà les imatges passat un màxim de 30 dies des del moment de la seva captació o gravació.

 

Mesures de seguretatMesures, normes, procediments, regles i estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit definides per les polítiques de Seguretat de l’Ajuntament.
  

 

L'Ajuntament

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Contacte i horari
d'atenció al públic

977 653 101
ajuntament@elcatllar.cat

*** Horari d'Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig):

Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tardes: dimarts i dijous, de 16 a 18:30 h.

*** Horari d'Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):

De dilluns a divendres, de 9:30h a 13:30h.

SUBSCRIU-TE AL NEWSLETTER

Escriu la teva adreça de correu electrònic i clicka "Comprovar subscripcions".
Automàticament apareixerà el llistat de les temàtiques a les que estàs subscrit per que les puguis gestionar.

Llista les subscripcions

LlistaEstatAccions
Informació Municipal (CAT)  
Visita el Catllar (CAT)  
Viure al Catllar  

Segueix-nos a les xarxes