Nota Legal

1.Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a Elcatllar.org cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés al web implica la lectura i acceptació d’aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l’accés i l’ús de Elcatllar.org l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2.Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix Elcatllar.org, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari ha d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari ha d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, l’Ajuntament del Catllar es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a Elcatllar.org sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

3. Objecte

L’objectiu del portal Elcatllar.org és avançar cap al concepte d’administració oberta per presentar de forma digitalitzada l’oferta de serveis que l’Ajuntament del Catllar dóna als seus ciutadans i ciutadanes, i facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l’Ajuntament sobre la ciutat; així mateix, també pretén difondre les activitats i serveis oferts des de l’Ajuntament, i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4. Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a Elcatllar.org hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

L’Ajuntament del Catllar es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de Elcatllar.org,segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5. Règim de responsabilitats

Accés

L’Ajuntament del Catllar no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a Elcatllar.org originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

L’Ajuntament del Catllar no pot garantir l’accés a Elcatllar.org sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l’Ajuntament.

L’Ajuntament del Catllar no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació per Elcatllar.org.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l’usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.

L’Ajuntament del Catllar no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a Elcatllar.org.

Continguts

L’Ajuntament del Catllar no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a Elcatllar.org.

L’Ajuntament no pot garantir la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats a Elcatllar.org, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s’ha de contrastar amb d’altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l’usuari.

Finalment, l’Ajuntament del Catllar no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal Elcatllar.org, puguin oferir a les persones usuàries.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal Elcatllar.org (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l’Ajuntament del Catllar, llevat que ho indiqui expressament. A aquest, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció (excepte per a l’ús privat), la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de Elcatllar.org, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

7. Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

Quan s’estableixi l’enllaç amb Elcatllar.org no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que l’Ajuntament ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència a Elcatllar.org d’enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, l’Ajuntament del Catllar no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

  • Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.
  • Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquestes webs o portals externs.
  • Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.
  • Els termes o condicions d’ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.
  • El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

8. Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

Política de privacitat

L’Ajuntament del Catllar, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Tota la informació que es recull a Elcatllar.org és tractada amb una absoluta i estricta confidencialitat.

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals (de treball o electròniques), números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a Elcatllar.org.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de Elcatllar.org. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, l’Ajuntament del Catllar garantirà que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Deures i obligacions

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari que faci servir els serveis oferts per Elcatllar.org haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe i, per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

3. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a Elcatllar.org, no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l’Ajuntament del Catllar.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà: l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament per a la seva recollida, i per a la seva incorporació als fitxers adients i el tractament necessari pertinent; l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat; i finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

5. Drets dels afectats

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari com pel seu representant, mitjançant una sol·licitud escrita i signada a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana.

L’exercici d’aquests drets ha de regir-se per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament del Catllar mitjançant el portal Elcatllar.org es produiran sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús de connexions segures, la qual cosa significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i l’Ajuntament, i que no hi poden accedir terceres persones. El símbol del candau en el seu navegador (com per exemple, quan se sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

7. Política de galetes (cookies)

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal Elcatllar.org fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’últim cop que l’usuari va visitar el nostre portal, i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal.

Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies pel seu ordinador, si bé l’Ajuntament no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el funcionament correcte de la pàgina.

8. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de Elcatllar.org, estan regulades per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.

L'Ajuntament

Ajuntament del Catllar
Plaça de la Vila, 1
43764 El Catllar

Contacte i horari
d'atenció al públic

977 653 101
ajuntament@elcatllar.cat

*** Horari d'Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de maig):

Matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tardes: dimarts i dijous, de 16 a 18:30 h.

*** Horari d'Estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):

De dilluns a divendres, de 9:30h a 13:30h.

SUBSCRIU-TE AL NEWSLETTER

Escriu la teva adreça de correu electrònic i clicka "Comprovar subscripcions".
Automàticament apareixerà el llistat de les temàtiques a les que estàs subscrit per que les puguis gestionar.

Llista les subscripcions

LlistaEstatAccions
Informació Municipal (CAT)  
Visita el Catllar (CAT)  
Viure al Catllar  

Segueix-nos a les xarxes